REALIZOVANÉ PROJEKTY VE VESNĚNCE - ROK 2012

V roce 2012 se nám podařilo podpořit chod denního centra pro děti několika úspěšnými projekty.

1. Brněnský hrnek VI. - soutěž pro děti, mládež i dospělé v keramice (podpora MMB OŠMT 10.000,- Kč)

2. Cyklus výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ - hudební, canisteraputické a felinoterapeutické programy (podpora MMB OŠMT 10.000,- Kč)

3. Mikuášská na Vesněnce - besídka s hudebním doprovodným programem a nadílkou pro děti (podpora MMB OŠMT 5.000,- Kč)

4. Pobyty pro rodiny s dětmi - celorepublikové vícedenní pobyty pro děti, rodiče a prarodiče (podpora MMB OZ 20.000,- Kč)

5. Jak rostou kytičky a stromečky - rekultivace zahrady ve vnitrobloku na Údolní ulici, výzdoba zdí a realizace bylinného záhonu (podpora MMB OŽP 30.000,- Kč)

6. Zahrada pro děti od dětí - obnova a nová výsadba travní plochy na zahradě (podpora Nadace Veronica 8.000,- Kč) III.etapa rekonstrukce zahrady  

7. Vybavení zahrady hracími prvky pro děti - lokomotiva pro děti, hrací domečky (podpora ESF fondy)

 

   

 

Zahrada pro děti od dětí

Dlouhodobý projekt rekonstrukce a úpravy  zahrady ve vnitrobloku na ulici Údolní 10 v Brně.

V roce 2008 byly zahájeny práce na úpravě  zahrady ve vnitrobloku budov Vesny. Díky podpoře z Nadace Veronica  - projektu Společně pro Brno I.ročník - byla upravena boční zeď zahrady, posezení a prořez starých a zanedbaných keřů.

V roce 2010 byly získány finanční prostředky z III.ročníku grantového řízení Společně pro Brno na projekt Zahrada pro děti od dětí, II.etapa. V rámci tohoto projektu byly pro děti ze školičky Vesněnka pořízeny zahradní domečky a sestava odpočinkových prvků k sezení a hře. 

V roce 2012 byly v rámci IV.ročníku projektu Společně pro Brno podpořeny tyto aktivity: rekultivace  trávníku, prořez stromů  a  keřů a výsadba bylinkové zahrádky pro děti. Prostřednictvím finančních prostředků z Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, byla dokončena odborná rekultivace trávníku – etapa I., osazení novou travní zátěžovou směsí, prořez stromů a keřů a  grafická výzdoba boční šedé betonové zdi s enviromentální tématikou „Příroda a lidé“,  „Jak rostou kytičky a stromečky“, „Čtvero ročních období“ a s dalšími výjevy z běžného života.  Tato zeď neslouží pouze dětem, ale všem návštěvníkům starobylé budovy Vesny – studentům, pedagogům, široké veřejnosti.

Děkujme za podporu a motivaci k další práci.         

HISTORIE

Rok 2008    dotace Nadace Veronica                          15.000,- Kč

Rok 2010    dotace Nadace Veronica                           8.000,- Kč

Rok 2010    dar Autonova, a.s. a fy W.A.K.                   5.000,- Kč

Rok 2011     dar pan Milan Chládek                             5.000,- Kč

Rok 2012    dotace Nadace Veronica                           8.000,- Kč

Rok 2012    dotace  Odbor životního prostředí MMB     30.000,- Kč

   

NADACE VERONICA 

Činnost nadace se skládá z těchto směrů:

-  projekty třetích osob (především neziskových organizací a škol)

-  oslovování nových dárců a získávání finančních prostředků ve prospěch ochrany
   přírody a životního prostředí – prostřednictvím Obchodu Nadace Veronica

Nadační příspěvky z fondu dárců „Společně pro Brno“

Založení tohoto fondu iniciovali někteří zastupitelé města Brna, kteří do fondu přispívají. Cílem je vybudovat silný komunitní dárcovský fond. Do fondu již přispěli i další dárci a bude sem rovněž směřován výtěžek z veřejné sbírky provozované nadací v Obchodě Nadace Veronica.

 

Magistrát města Brna  Odbor životního prostředí

Kounicova 67, 601 67  Brno

ÚČEL DOTACE

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty se zaměřením na ekologickou výchovu ve vztahu ke kvalitě životního prostředí ve městě Brně a dále pak na projekty zaměřené na formování vztahu dětí a dospělých občanů k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Dotace jsou poskytovány na projekty, u nichž je každoročně posuzován jejich přínos z hlediska potřebnosti zajištění činností v rámci životního prostředí a ekologické výchovy.


 

Fotogalerie: REALIZOVANÉ PROJEKTY

Tato fotogalerie je prázdná.